PRIMARIA COMUNEI ROSIA DE AMARADIA

Judetul Gorj

ANGAJARI


ROMANIA

JUDETUL GORJ

PRIMARIA COMUNEI ROSIA DE AMARADIA

Nr. 7447 din 16 decembrie 2015 

 

 

ANUNT

 

Primaria comunei Rosia de Amaradia, judetul Gorj, cu sediul in Rosia de Amaradia, satul Rosia de Amaradia, judetul Gorj, organizeaza concurs de ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post contractual de executie vacant de asistent medical comunitar debutant PL din cadrul Compartimentului pentru informatii si relatii publice, administratie publica, stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala din aparatul de specialitate al Primarului comunei Rosia de Amaradia, judetul Gorj.

Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contracuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

1.   Conditii generale necesare in vederea participarii la concurs

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

2.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functieicontractuale sunt:

 

a.    studii: absolvent(a) scoala postliceala sanitara ;

b.    specializarea: asistent medical generalist;

c.    sa detina certificat de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania,

 

3.Documente necesare pentru inscrierea la concurs

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

1.    cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

2.    copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

3.    copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

4.    carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;

5.    cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

6.    adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

7.    curriculum vitae.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

4.  Tipul probelor de concurs:

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

 1) selectia dosarelor de inscriere;

 2) proba scrisa;

 3) interviu

 

5.Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

o   31 decembrie  2015, ora 16:00 - termenul limita de depunere a dosarelor;

o   11 ianuarie 2015, ora 11:00 - proba scrisa;

o   14 ianuarie 2015 -  proba interviu.

 

a. Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si interviu, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

b. In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor, comisia de solutionare a contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul contestatar a conditiilor pentru participare la concurs in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.
                c. In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise, sau a interviului comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau consemnarea raspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

d. Rezultatele finale se afiseaza la sediul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului, precum si pe pagina de internet a acesteia, dupa caz, in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului prevazut la pct. 5 lit. c pentru ultima proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii "admis" sau "respins"

 

6.BIBLIOGRAFIE

 

1.Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cap. I, II si III;

2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

3. Legea nr.272/2004 (*actualizata) privind protectia si promovarea drepturilor copilului publicata in M.O. , Partea I , nr.557 din 23 iunie 2004;

4. H.G. nr.56/29.01.2009 (*actualizata) privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale;

5.Mama si copilul de Emil Capraru si Herta Capraru – Editura Medicala 2014;

6.Educatie pentru sanatate in familie si in scoala de Gheorghe – Eugeniu Bucur si Octavian Popescu – Editura Fiat Lux, editia a III –a revizuita si adaugita;

7. Educatie pentru sanatate in scoala de Gheorghe – Eugeniu Bucur si Octavian Popescu – Editura Fiat Lux, editia a II-a;

 

Tematica de concurs este urmatoarea:

1.    Protectia copilului impotriva abuzului sau neglijentei;

2.    Masuri de protectie speciala si beneficiarii acestora;

3.    Scopul si activitatile asistentei medicale comunitare;

4.    Atributiile asistentului medical comunitar;

5.    Responsabilitatile asistentului medical comunitar;

6.    Alimentatia gravidei;

7.    Aspecte ale nutritiei copilului (alimentatia naturala/mixta artificiala; diversificarea alimentatiei)

8.    Cresterea si dezvoltarea fizica a copilului;

9.    Factori de risc pentru sanatatea populatiei;

10. Factori nocivi asupra starii de sanatate a scolarului (drogurile, alcoolismul, tutunul, ect.)

11. Boli cu transmitere sexuala;

12. Contraceptie si planificare familiala;

13. Tuberculoza: notiuni de baza, importanta depistarii si tratarii.

14. Principiile care guverneaza conduita profesionala a personalului contractual; Loialitatea fata de autoritatile si institutiile publice;  Cadrul relatiilor in exercitarea atributiilor functiei;

15. Regimul general al autonomiei locale; Autoritatile administratiei publice locale; Atributiile consiliului local;

 

Relatii privind desfasurarea concursului, depunerea dosarelor de concurs, formularul de inscriere si bibliografia pentru posturile vacante se obtin de la secretariatul Primariei comunei Rosia de Amaradia, tel: 0253232504.

 

 

 

P R I M A R,

Ion-Liviu COTOJMAN
ROMANIA

JUDETUL GORJ

PRIMARIA COMUNEI ROSIA DE AMARADIA

Nr. 6721 din 13 noiembrie 2015

ANUNT

Primaria comunei Rosia de Amaradia, judetul Gorj, cu sediul in

Rosia de Amaradia, satul Rosia de Amaradia, judetul Gorj, organizeaza concurs de ocuparea pe perioada nedeterminata a doua posturi contractuale de executie vacante de asistent medical comunitar debutant PL din cadrul Compartimentului pentru informatii si relatii publice, administratie publica, stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala din aparatul de specialitate al Primarului comunei

Rosia de Amaradia, judetul Gorj.

Din motive obiective, concursul anuntat anterior (anuntul nr. 6565 din 10 noiembrie 2015) ca se va sustine in data de 07 decembrie, orele 11:00 – proba scrisa si 10 decembrie interviul, se decaleaza si se desfaşoara la sediul Primariei comunei Rosia de Amaradia, judetul

Gorj, in data de 08 decembrie 2015, orele 11,00 – proba scrisa şi in data de 11 decembrie 2015, interviul.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, la sediul Primariei comunei Rosia de Amaradia, judetul Gorj, respectiv data limita de depunere a dosarelor de concurs este 27 noiembrie 2015, ora 16,00.

Toate celelalte precizari afisate la sediul primariei in data de 10 noiembrie 2015 prin anuntul nr. 6565 din 10.11.2015, raman valabile.

PRIMAR,

COTOJMAN ION-LIVIU

 
ROMANIA

JUDETUL GORJ

PRIMARIA COMUNEI ROSIA DE AMARADIA

Nr. 6565 din 10 noiembrie 2015

 

 

 

ANUNT

 

Primaria comunei Rosia de Amaradia, judetul Gorj, cu sediul in Rosia de Amaradia, satul Rosia de Amaradia, judetul Gorj, organizeaza concurs de ocuparea pe perioada nedeterminata a doua posturi contractuale de executie vacante de asistent medical comunitar debutant PL din cadrul Compartimentului pentru informatii si relatii publice, administratie publica, stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala din aparatul de specialitate al Primarului comunei Rosia de Amaradia, judetul Gorj.

 

Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contracuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

1.   Conditii generale necesare in vederea participarii la concurs

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

2.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functieicontractuale sunt:

studii: absolvent(a) scoala postliceala sanitara ;

◦ specializarea: asistent medical generalist;

◦ sa detina certificat de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania,

 

3.Documente necesare pentru inscrierea la concurs

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

1.    cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

2.    copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

3.    copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

4.    carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;

5.    cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

6.    adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

7.    curriculum vitae.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

4.  Tipul probelor de concurs:

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

 1) selectia dosarelor de inscriere;

 2) proba scrisa;

 3) interviu

 

5.Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

o   24 noiembrie  2015, ora 16:00 - termenul limita de depunere a dosarelor;

o   07 decembrie 2015, ora 11:00 - proba scrisa;

o   10 decembrie 2015 -  proba interviu.

 

a. Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si interviu, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

b. In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor, comisia de solutionare a contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul contestatar a conditiilor pentru participare la concurs in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.
                c. In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise, sau a interviului comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau consemnarea raspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

d. Rezultatele finale se afiseaza la sediul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului, precum si pe pagina de internet a acesteia, dupa caz, in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului prevazut la pct. 5 lit. c pentru ultima proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii "admis" sau "respins"

 

6.BIBLIOGRAFIE

 

1.Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cap. I, II si III;

2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

3. Legea nr.272/2004 (*actualizata) privind protectia si promovarea drepturilor copilului publicata in M.O. , Partea I , nr.557 din 23 iunie 2004;

4. H.G. nr.56/29.01.2009 (*actualizata) privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale;

5.Mama si copilul de Emil Capraru si Herta Capraru – Editura Medicala 2014;

6.Educatie pentru sanatate in familie si in scoala de Gheorghe – Eugeniu Bucur si Octavian Popescu – Editura Fiat Lux, editia a III –a revizuita si adaugita;

7. Educatie pentru sanatate in scoala de Gheorghe – Eugeniu Bucur si Octavian Popescu – Editura Fiat Lux, editia a II-a;

 

Tematica de concurs este urmatoarea:

1.    Protectia copilului impotriva abuzului sau neglijentei;

2.    Masuri de protectie speciala si beneficiarii acestora;

3.    Scopul si activitatile asistentei medicale comunitare;

4.    Atributiile asistentului medical comunitar;

5.    Responsabilitatile asistentului medical comunitar;

6.    Alimentatia gravidei;

7.    Aspecte ale nutritiei copilului (alimentatia naturala/mixta artificiala; diversificarea alimentatiei)

8.    Cresterea si dezvoltarea fizica a copilului;

9.    Factori de risc pentru sanatatea populatiei;

10. Factori nocivi asupra starii de sanatate a scolarului (drogurile, alcoolismul, tutunul, ect.)

11. Boli cu transmitere sexuala;

12. Contraceptie si planificare familiala;

13. Tuberculoza: notiuni de baza, importanta depistarii si tratarii.

14. Principiile care guverneaza conduita profesionala a personalului contractual; Loialitatea fata de autoritatile si institutiile publice;  Cadrul relatiilor in exercitarea atributiilor functiei;

15. Regimul general al autonomiei locale; Autoritatile administratiei publice locale; Atributiile consiliului local;

 

Relatii privind desfasurarea concursului, depunerea dosarelor de concurs, formularul de inscriere si bibliografia pentru posturile vacante se obtin de la secretariatul Primariei comunei Rosia de Amaradia, tel: 0253232504.

 

 

 

P R I M A R,

Ion-Liviu COTOJMANROMANIA
JUDETUL GORJ
PRIMARIA ROSIA DE AMARADIA
Nr. 4358 din 08.07.2014

                                                                                 ANUNT

          Primaria Rosia de Amaradia, judetul Gorj, organizeaza concurs de promovare in gradul profesional superior al functiei publice de inspector superior din cadul Compartimentului financiar- contabilitate, taxe si impozite locale
1. Probele stabilite pentru concursul de promovare:
- proba scrisa -  18 august 2014 , orele 10,30, la sediul Primariei Rosia de Amaradia,
        - proba interviu -  20 august 2014, orele 10,30, la sediul Primariei Rosia de Amaradia,
    2. Termenul de depunere al dosarelor la concursul de promovare:
         Data limita de depunere a dosarelor de participare la concurs este in termen de 20 zile de la data afisarii anuntului privind organizarea concursului de promovare si va contine in mod obligatoriu:
        2.1. Copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de Compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
        2.2. Copie de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale, din ultimii doi ani;
                             2.3. Formularul de inscriere, prevazut in anexa nr. 3 din H.G. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
    3. Conditiile de participare la concursul de promovare:
           3.1. Conditii generale - Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 si art. 65 alin (2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata(r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
        3.2. Conditiile specifice de ocupare sunt:
-   sa fie absolventi de studii universitare de licenta sau studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, profilul economic;
-    sa faca dovada ca are cunostinte operare PC (Word, Excel, Internet Explorer, Power-Point);     
   4. Bibliografia:
1. Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr.188/1999  privind Statutul functionarilor publici, republicata (r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicata;
4. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,
5. Ordinul MFP nr. 1792/24 decembrie 2002, modificat conform Ordinului M.F.P. nr. 547/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale,
6. Legea nr. 273/2006 modificat conform O.U.G. nr. 18/2014 privind finantele publice locale.
Alte relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Rosia de Amaradia sau la telefon 0253/232504.
          


                      PRIMAR,                                                                                               Secretar,
             COTOJMAN ION-LIVIU                                                                          Badita Liliana-Elena

                                                              ---------------------------------------

ROMANIA
JUDETUL GORJ
PRIMARIA ROSIA DE AMARADIA
Nr. 994 din 11 februarie 2014
                                                                                 ANUNT

          Primaria Rosia de Amaradia, judetul Gorj organizeaza concurs de promovare in urmatoarele functii publice:

     1. Denumirea functiilor publice in care urmeaza a se face promovarea:
         -
inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul compartimentului pentru informatii si relatii publice, administratie publica, secretariat, stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Rosia de Amaradia, judetul Gorj,
         -  inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul compartimentului pentru informatii si relatii publice, administratie publica, secretariat, stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Rosia de Amaradia, judetul Gorj

    2. Probele stabilite pentru concursul de promovare:
       
- proba scrisa -  17 martie 2014, orele 10,30 la sediul Primariei
        - proba interviu - 19 martie 2014, orele 10,30 la sediul Primariei

    3. Termenul de depunere al dosarelor la concursul de promovare:
  
  Data limita de depunere a dosarelor de participare la concurs este in termen de 20 zile de la data afisarii anuntului privind organizarea concursului de promovare si va contine in mod obligatoriu:
    3.1. Copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de Compartimentul de resurse umane, in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza si a treptei de salarizare;
    3.2. Copie de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale, din ultimii doi ani;
              3.3. Formularul de inscriere, prevazut in anexa nr. 3 din H.G. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

    4. Conditiile de participare la concursul de promovare:
       4.1. Conditii generale -
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 si art. 65 alin (2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata(r2), cu modificarile si completarile ulterioare; 

    5. Bibliografia
5.1. Bibliografia pentru concursul de promovare in cele doua functii publice de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul compartimentului pentru informatii si relatii publice, administratie publica, secretariat, stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Rosia de Amaradia, judetul Gorj.

1. Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr.188/1999  privind Statutul functionarilor publici, republicata (r2) modificata conform O.U.G. nr. 82/2013
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicata;
3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public modificat conform O.U.G. nr. 4/2013,
4. HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public,
5. OG nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, modificata conform Legii nr. 233/2002 si Rectificarii din M.Of. nr. 613/2002,
6. OUG nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite, publicata in Monitorul Oficial nr. 291 din 25 aprilie 2003, modificata conform Legii nr. 187/2012,
7. OG nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, publicata, modificata conform Legii nr. 223/2002,
8. Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificat conform OUG 49/2013,
9. Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata,
10. H.G. 577/2008 modificata conform H.G. nr. 1291/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a alocatiei de stat pentru copii,
11. Legea nr. 277/2010, republicata, modificata conform O.U.G. nr. 42/2013 privind alocatia pentru sustinerea familiei,
12. H.G. nr. 38/2011 modificat conform H.G. nr. 778/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei.
   
   
       
                      PRIMAR,                                                                                               Secretar,
             COTOJMAN ION-LIVIU                                                                          Badita Liliana-Elena

                                                              ---------------------------------------

ROMANIA
JUDETUL GORJ
PRIMARIA ROSIA DE AMARADIA
Nr. 521 din 21.01.2014


 ANUNT


               PRIMARIA COMUNEI ROSIA DE AMARADIA, JUDETUL GORJ, ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST CONTRACTUAL DE BIBLIOTECAR SSD GRADUL I PRIN PROMOVARE CONFORM H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice; Dispozilia primarului nr. 13 din 20 ianuarie 2014 privind aprobarea unor reglementari proprii cu privire la organizarea si desfasurarea concursurilor si examenelor de ocupare a posturilor contractuale vacante sau temporar vacante precum si de organizare si desfasurare a examenului de promovare in grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Rosia de Amaradia precum si a instituliilor publice subordonate; prevederile art. 26 din Legea-cadru nr. 284/2O1O privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

1. Denumirea functiei contractuale de executie pentru ocuparea careia se organizeaza concurs:

BIBLIOTECAR SSD GRAD l, din cadrul compartimentului ,,Biblioteca si Camin Cultural" din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Rosia de Amaradia, judelul Gorj;

2. Probele stabilite pentru concursul de promovare: careia se organizeaza concurs:

- proba scrisa - 10 februarie 2014, orele 10:00, la sediul Rosia de Amaradia
- proba interviu - 12 februarie 2014, orele 10:00 la sediul Primdriei Rosia de Amaradia.

3. Termenul de depunere al dosarelor la concursul de promovare:

Data limita de depunere a dosarelor de participare la concurs este 31 ianuarie 2014, orele 16:00 (in termen de 10 zile de la data afisarii anuntului privind organizarei concursului) si va contine in mod obligatoriu:

a) cererea de inscriere la examen;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul sau treapta profesionala din care se promoveaza;
d) copii ale rapoartelor de evaluare a performantelor profesionale din ultimii 3 ani, care sa ateste obtinerea calificativului ,,foarte bine" la evaluarea performantelor profesionale pentru cel putin 2 din ultimii 3 ani.

4. Conditiile de participare la concurs:

4.1. Sa aiba o vechime de minim 3 ani in gradul din care se face promovarea,
4.2. Sa aiba calificativul ,,foarte bine" cel putin de doua ori in ultimii trei ani.

5. Bibliografia:

1. Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2OO1, republicata cu modificarile si completarile ulterioare - Capitolele: l-lV, lX si Xll,
2. Codul Muncii - Legea nr. 53/2003, republicat, Modificat conform Legii nr. 255/2013, Titlurile ll-lV,
3. Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, modificata conform O.U.G. nr. 117 /2013,
4. Notiuni de biblioteconomie.

           PRIMAR,                                                                                                              SECRETAR,                                 
  COTOJMAN ION LIVIU                                                                                         Badita Liliana-Elena

----------------------


ROMANIA
JUDETUL GORJ
PRIMARIA ROSIA DE AMARADIA
Nr. 4189 din 14.08.2012ANUNT


    PRIMARIA COMUNEI ROSIA DE AMARADIA, JUDETUL GORJ, ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST CONTRACTUAL VACANT DE POLITIST LOCAL CONFORM H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice; Legea Politiei Locale nr. 155/2010, HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale, Legea nr. 333/2003 modificata conform Legii nr. 40/2010 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

1. Denumirea functiei contractuale de executie pentru ocuparea careia se organizeaza concurs:
POLITIST LOCAL, din cadrul compartimentului „Politia Locala” din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Rosia de Amaradia, judetul Gorj.

2. Probele stabilite pentru concursul de promovare:
- proba scrisa – 28 septembrie 2012, orele 10:00, la sediul Rosia de Amaradia
- proba interviu -  02 octombrie  2012, orele 10:00 la sediul Primariei Rosia de Amaradia.

3. Termenul de depunere al dosarelor la concursul de promovare:
     Data limita de depunere a dosarelor de participare la concurs este 30 august 2012, orele 16:00 (in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului privind organizarea concursului) si va contine in mod obligatoriu:
    3.1. Cerea de inscriere la concurs adresata primarului comunei Rosia de Amaradia;
    3.2. Copia actului de identitate;
    3.3. Copiile actelor de studii si copie de pe atestatul profesional,
    3.4. Cazierul judiciar care sa ateste ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza,
    3.5. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate,
    3.6. Curriculum vitae,
    3.7. Aviz psihologic.


4. Conditiile de participare la concurs:
     4.1 Conditii generale - Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind. stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice:
          - are cetatenia romana, cetatenie a ator state member ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania si sa aiba varsta de cel putin 18 ani,
          - cunoaste limba romana scris si vorbit;
          - are capacitate deplina de exercitiu;
         - are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
          - nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului, ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea,
         - sa fie atestat profesional conform art. 41 alin. 1 din Legea nr. 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare ( atestarea se face de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau, dupa caz, de inspectoratul de politie judetean in raza caruia persoana isi are domiciliul sau resedinta, dupa absolvirea cursurilor de calificare profesionala de baza si promovarea examenului).

4.2. Conditiile specifice de ocupare sunt:
         - sa fie atestat profesional conform art. 41 alin. 1 din Legea nr. 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,
         - apt din punct de vedere psihologic.

5. Bibliografia:
1. Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare – Capitolele: I-IV, IX si XII,
2. Codul Muncii – Legea nr. 53/2003, republicat, Modificat conform Legii nr. 147/2012, Titlurile II-IV
3. Legea Politiei Locale nr. 155/2010,
4. HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale,
5. Legea nr. 333/2003 modificata conform Legii nr. 40/2010 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.


Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Rosia de Amaradia sau la tel. 0253-232.504

            Data transmiterii spre publicare a anuntului de licitatie: 14 august 2012.               PRIMAR,                                                                                                                   SECRETAR,                                 
COTOJMAN ION LIVIU                                                                                         Badita Liliana-Elena

----------------------ROMANIA

JUDETUL GORJ
PRIMARIA ROSIA DE AMARADIA
Nr.4170 din 13.08.2012


A N U N T


      PRIMARIA COMUNEI ROSIA DE AMARADIA, JUDETUL GORJ, ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST CONTRACTUAL VACANT DE MUNCITOR CALIFICAT IV (INSTALATOR, INCALZIRE CENTRALA SI GAZE) CONFORM H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind. stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

1. Denumirea functiei contractuale de executie pentru ocuparea careia se organizeaza concurs:
Muncitor calificat IV, din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Rosia de Amaradia, judetul Gorj.

2. Probele stabilite pentru concursul de promovare:
          - proba practica – 25 septembrie 2012, orele 10:00 la sediul Rosia de Amaradia
          - proba interviu -  27 septembrie  2012, orele 10:00 la sediul Primariei Rosia de Amaradia.

3. Termenul de depunere al dosarelor la concursul de promovare:
    Data limita de depunere a dosarelor de participare la concurs este 27 august 2012, orele 16:00 (in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului privind organizarea concursului) si va contine in mod obligatoriu:
    3.1. Cerea de inscriere la concurs adresata primarului comunei Rosia de Amaradia;
    3.2. Copia actului de identitate;
            3.3. Copiile actelor de studii si copie de pe actul de clificare (instalator, incalzire centrala si gaze);
            3.4. Cazierul judiciar care sa ateste ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza,
             3.5. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de families au de catre unitatile sanitare abilitate,
             3.6. Curriculum vitae.

4. Conditiile de participare la concurs:
     4.1. Conditii generale - Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind. stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice:
          - are cetatenia romana, cetatenie a ator state member ale Uniunii Europene sau a statelor apattinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
          - cunoaste limba romana scris si vorbit;
          - are varsta minima reglementata de prevederile legala;
          - are capacitate deplina de exercitiu;
        - are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
          - are calificare de instalator;
          - nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului, ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

       4.2. Conditiile specifice de ocupare sunt:
        - calificare ca instalator, incalzire centrala si gaze

5. Bibliografia:
    1. Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001, republicata cu modificarile şi completarile ulterioare – Capitolele: I-IV, IX si XII;
    2. Codul Muncii – Legea nr. 53/2003, republicat, Modificat conform Legii nr. 147/2012, Titlurile II-IV.

Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul Primariei Rosia de Amaradia, tel: 0253-232.504.
Data transmiterii spre publicare a anuntului de licitatie: 13 august 2012.                   PRIMAR,                                                                                                                 SECRETAR,                                 
COTOJMAN ION LIVIU                                                                                            Badita Liliana-Elena

Anunt concurs nr. 8890/06.12.2021 Detalii
Anunt concurs nr. 8072/02.11.2021 Detalii Muncitor calificat
Anunt concurs nr 8347/13.11.2020 - Ingrijitor de curatenie Detalii Ingrijitor de curatenie
Anunt nr. 3450/15.05.2020 Detalii
Anunt Nr. 2826/07.04.2017 Detalii Concurs de promovare
Anunt concurs Detalii Nr. 6875/12.10.2016
Anunt Detalii Concurs de recrutare
Anunt Concurs Detalii de ocupare a unui post vacant de asistent medical comunitar debutant PL din cadrul Compartimentului
Anunt Concurs Detalii de ocupare pe perioada nedeterminata a unui post de asistent medical comunitar debutant PL
Anunt Punctaj Detalii privind punctajul si rezultatul obtinut la Proba Interviu de ocupare a 2 posturi contractuale de asistent medical
Anunt Detalii nr. 7109 din 02.12.2013
Anunt Decalare Date Concurs Detalii organizeaza concurs de ocuparea pe perioada nedeterminata a doua posturi contractuale de executie vacante
Anunt Detalii organizeaza concurs de ocuparea pe perioada nedeterminata a doua posturi contractuale de executie vacante
Anunt Detalii Concurs de promovare in functii publice
ANUNT Detalii POST CONTRACTUAL DE BIBLIOTECAR SSD GRADUL I