PRIMARIA COMUNEI ROSIA DE AMARADIA

Judetul Gorj

ANUNTURI DE ACHIZITIE

ROMANIA
JUDETUL GORJ
PRIMARIA ROSIA DE AMARADIA
Nr.5346 din 14.08.2013
                                                     
                     ANUNT DE LICITATIE
                                                                       CONCESIUNE DE BUNURI


    Denumirea si sediul concedentului - Primaria  Comunei Rosia de Amaradia, cod fiscal 4898487, cu sediul in Com. Rosia de Amaradia, jud Gorj, Tel/Fax: 0253232504
    Obiectul si durata concesionarii: Concesionarea terenului in suprafata de 301 mp, cu nr. cadastral  35315, situat in comuna Rosia de Amaradia, sat Rosia de Amaradia, în punctul numit „La Mee”, in scopul montarii/exploatarii unei statii de telefonie mobila, pe o  perioada de 10 de ani.
    Locul de unde se pot procura documentele de licitatie - Documentatia de atribuire se poate obtine de la Primaria  comunei Rosia de Amaradia, cu sediul în Com. Rosia de Amaradia, jud. Gorj tel/fax: 0253/232504, compartment impozite si taxe.
    Valoarea documentatiei de atribuire – 30 lei, care se achita la birou impozite si taxe din cadrul Primariei comunei Rosia de Amaradia
    Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 05 septembrie 2013
    Data limita de depunere a ofertelor si locul de primire a ofertelor – sediul Primariei Rosia de Amaradia, birou relatii cu publicul, pina la data de 16 septembrie 2013, orele 14:00
    Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta. Ofertantii transmit ofertele lor in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior, care se inregistreaza, in ordinea primirii lor, precizandu-se data si ora.
    Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusa oferta.

    Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 17 septembrie 2013, orele 10:00.

    Instanta competenta in solutionarea litigiilor cu privire la concesionarea terenului este Tribunalul Gorj.
    Data transmiterii spre publicare a anuntului de licitatie: 19 august 2013.      
    


                         PRIMAR,                                                                                        SECRETAR,                                 
                 COTOJMAN ION LIVIU                                                                   BADITA LILIANA ELENA


Anunt achizitie servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru proiect finantat prin POR 2014-2020 Detalii
Anunt de licitatie teren 301 mp Detalii Concesiune de bunuri
Anunt de licitatie Detalii Concesiune de bunuri